Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku dawnej stacji transformatorowej na potrzeby urządzenia pracowni kształcenia zawodowego „Warsztat pojazdów i maszyn rolniczych

Ogłoszenie nr 573568-N-2017 z dnia 2017-08-18 r.


Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku dawnej stacji transformatorowej na potrzeby urządzenia pracowni kształcenia zawodowego „Warsztat pojazdów i maszyn rolniczych”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15A 18-200 Wysokie Mazowieckie Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 200715460, ul. ul. Ludowa 15A , 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 477 02 00, e-mail administracja.pzosipo@wysokomazowiecki.pl, faks 86 275 31 53. Adres strony internetowej (URL): http://bip.cojp.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/, http://www.ckzwm.edu.pl/ Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak http://bip.cojp.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/, http://www.ckzwm.edu.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: za posrednictwem operatora poctowego, kurierem, osobiście Adres: Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku dawnej stacji transformatorowej na potrzeby urządzenia pracowni kształcenia zawodowego „Warsztat pojazdów i maszyn rolniczych”. Numer referencyjny: Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie dotyczy: Wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę budynku dawnej stacji transformatorowej na potrzeby urządzenia pracowni kształcenia zawodowego „Warsztat pojazdów i maszyn rolniczych”. wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Zakres opracowania obejmuje działkę geodezyjną nr 2148/8 będącą w zarządzie trwałym Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. - BUDYNEK : Dane budynku: - powierzchnia zabudowy budynku - 289,3m2 - powierzchnia użytkowa budynku - 246,1m2 - kubatura - 1952,76m3 W istniejącym budynku należy zaprojektować pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu, tj.: pracownię maszyn rolniczych, pracownię pojazdów rolniczych z pomieszczeniem pomocniczym, stanowisko agrotroniki oraz pomieszczenie techniczne w którym zlokalizowane będą urządzenia
związane z ogrzewaniem i wentylacją budynku: 1.Pracownia maszyn rolniczych • W pracowni będą prowadzone zajęcia w zakresie poznawania budowy, obsługi i naprawy maszyn rolniczych. Ponadto pracownia może być wykorzystywana do realizacji praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na którym wymagane jest urządzenie minimum 3 stanowisk egzaminacyjnych. • Należy zaprojektować bramę wjazdową umożliwiająca wjazd dużym ciągnikiem z przyłączoną maszyną rolniczą, a także kombajnem zbożowym lub sieczkarnią samojezdną. Wymiary bramy: szerokość 4,5 m oraz wysokość 5 m. Typ bramy: podnoszona. • Zapewnić należy wejście do pomieszczenia bezpośrednio z komunikacji ogólnej. 2. Pracownia pojazdów rolniczych • W pracowni będą prowadzone zajęcia w zakresie poznawania budowy obsługi i naprawy ciągników rolniczych. Ponadto pracownia może być wykorzystywana do realizacji praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na którym wymagane jest urządzenie minimum 3 stanowisk egzaminacyjnych. • Pracownię wyposażyć należy w bramę wjazdową umożliwiająca wjazd ciągnikiem z przyłączoną maszyną rolniczą. Wymiary bramy: szerokość 3,5m oraz wysokość 4 m. • Typ bramy: podnoszona. • Zapewnić należy wejście do pomieszczenia bezpośrednio z komunikacji ogólnej. 3. Stanowisko agrotroniki • W pomieszczeniu prowadzone będą zajęcia z zakresu agrotroniki i elektroniki bezpośrednio na ciągnikach i maszynach rolniczych, które będą wprowadzane przez istniejąca bramę wjazdową. • Zapewnić należy wejście do pomieszczenia bezpośrednio z pracowni pojazdów rolniczych. 4. Pomieszczenie techniczne • W pomieszczeniu zlokalizowane zostaną funkcje związane z ogrzewaniem i wentylacja obiektu oraz inne. Pomieszczenie wyposażyć w dostęp bezpośrednio z zewnątrz budynku. 5. Pomieszczenie pomocnicze • W pomieszczeniu będą przechowywane drobny sprzęt, narzędzia, materiały wykorzystywane przy naprawach i obsługach ciągników. • Zapewnić należy wejście do pomieszczenia bezpośrednio z pracowni pojazdów rolniczych. - ZAGOSPODAROWANIE TERENU : • Od strony płn.-wsch. należy zaprojektować wejście główne do budynku, do którego prowadzić będzie chodnik połączony z istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym stanowiącym komunikację z istniejącymi budynkami szkolnymi, w których to budynkach uczniowie będą korzystali z zaplecza socjalnego (szatnia, umywalnia, sanitariaty). • Wzdłuż ciągu należy zaprojektować miejsca postojowe, w tym jedno, położone najbliżej wejścia do budynku, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. • Od strony ul. Władysława Pelca należy zaprojektować utwardzony plac manewrowy. - INSTALACJE ZEWNĘTRZNE: • zasilanie gazem od punktu pomiarowego przy wjeździe do stacji kontroli pojazdów - można zaprojektować wzdłuż płotu od strony ulicy (teren szkoły). • zasilanie elektryczne od punktu pomiarowego przy budynku głównym szkoły, • woda i kanalizacja przyłącze wewnętrzne od budynku warsztatowo-dydaktycznego. - DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Należy zaprojektować elementy zapewniające dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym: • szerokość otworów min. 0,9m w świetle ościeżnic • drzwi bezprogowe, • wejście do budynku bez stopni schodowych wyprofilowanym podjazdem terenowym. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na zakres zgodny z koncepcją uzgodnioną z dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z przyłączami do sieci i innymi elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przestrzeni publicznej. Termin wykonania do 16.10.2017r. II.5) Główny kod CPV: 71000000-8 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71221000-3
71320000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-10-16 II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny . Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny . Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływam terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wykonał: - co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu kubaturowego w tym jedna co najmniej o wartości 40 000 zł brutto. • wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wskazać do [wykonania / uczestniczenia w wykonaniu] niniejszego zamówienia następujące [osoby/podmioty], właściwe do realizacji określonych czynności, które posiadają określone kwalifikacje, niezbędne do wykonania zamówienia tj. musi dysponować w trakcie realizacji zamówienia: - min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: architektonicznej oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu oraz należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jeżeli wymagają tego przepisy prawa, - min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu oraz należącą do właściwej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: - wykaz usług wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie zwłaszcza zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (zał. 6 do SIWZ) - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. (załącznik 7 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ, 2) inne załączniki i oświadczenia wymienione w SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
doświadczenie
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Wzór umowy, stanowi załącznik nr 7 do siwz. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian w umowie zgodnie z zapisami art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiany mogą dotyczyć min.: wysokości wynagrodzenie w wyniku wystąpienia dodatkowych usług, terminu wykonania zamówienia jeżeli wynikły okoliczności nie możliwe do przewidzenia w trakcie przygotowywania i przeprowadzania postępowania, w przypadku trudnych do przewidzenia problemów formalno – prawnych, jeżeli nie wynikają one z winy projektanta, a zamawiający wyrazi zgodę na zmianę, zmianę podwykonawcy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-28, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Marzena Kulesza

Data wytworzenia: 2017-08-18

Wprowadzający: Danuta Marzena Kulesza

Modyfikujący: Danuta Marzena Kulesza

Data modyfikacji: 2017-09-04

Opublikował: Danuta Marzena Kulesza

Data publikacji: 2017-08-18

Rejestr zmian