Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż paliw do pojazdów służbowych Centrum Kształcenia Zawodowego w Wys Maz.

Wysokie Mazowieckie, 20.12.2016.

AD.262.1.2.2016

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy zamówienia na „Sprzedaż paliw do pojazdów służbowych Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” , którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Władysława Pelca 11 ,

w którego imieniu działa:

 Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem 

ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,

NIP: 7221627184

tel. (86) 477 02 00 wew.67,

e-mail: administracja.cojp@wysokomazowiecki.pl,

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw (benzyna bezołowiowa 95, olej napędowy, gaz Lpg) na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zamawiający przewiduje zakupienie paliwa w ilościach : benzyna bezołowiowa 95 -1150 litrów , olej napędowy-1270 litrów, gaz Lpg -1820 litrów (tankowanie na stacji paliw).

Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone w obrębie do 5 kilometrów od siedziby Zamawiającego.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017roku.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto na każdy asortyment, podatek VAT, cenę brutto. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Jeżeli  oferta została podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w oryginale. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.   

Wykonawca załącza do oferty:

 1. „wzór umowy” – parafowany przez wykonawcę,

 

 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć do dnia 28 grudnia 2017r. do godz. 10.00 w Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pok. Nr 41.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

W formularzu ofertowym należy podać, co najmniej: cenę netto, % oraz kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych (PLN) :

 - 1 litra benzyny bezołowiowej 95 wraz z zastosowaniem ewentualnego stałego upustu na cały okres sprzedaży. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- 1 litra oleju napędowego  wraz z zastosowaniem ewentualnego stałego upustu na cały okres sprzedaży. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- 1 litra Lpg wraz z zastosowaniem ewentualnego stałego upustu na cały okres sprzedaży. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę średnia cena brutto wyliczona na podstawie cen podanych przez Wykonawcę za okres od 20 grudnia 2017 roku do 24 grudnia 2017 roku w PLN 1 litra benzyny bezołowiowej 95, 1litra oleju napędowego, 1litra Lpg wraz z zastosowaniem ewentualnych  upustów na cały okres sprzedaży.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Kwota upustu ( waga kryterium 100%)

 

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:
 1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem a Wykonawcą zamówienia.
 2. Sprzedaż następować będzie w ilości zgodnej z potrzebami Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.
 3. Faktury będą wystawiane na Powiat Wysokomazowiecki i jednostkę zgodnie z wykonywanymi przez jednostkę zamówieniami
 4. Zapłata za zakup następować będzie przelewem w terminie 14 dni od dnia przekazania faktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami sprzedaży u sprzedającego uwzględniającymi upust za 1 litr paliwa, wystawianej na podstawie miesięcznego zbiorczego zestawienia dokonanych zakupów przez upoważnione osoby.
 5. Faktury w danych Nabywca będą zawierały:

       Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie     Mazowieckie,

       NIP 722 160 00 38 oraz dane  jednostki:

          Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,

          18-200 Wysokie Mazowieckie,  ul. Władysława Pelca 11,

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
 1. do rezygnacji z części zamówienia, ze względu na ograniczenie zużycia przedmiotu zamówienia,
 2. możliwość dokonania zakupów od innego dostawcy (w przypadku szczególnie to uzasadniającym),
 3. rozwiązanie umowy w terminie 3 dni od powiadomienia Wykonawcy
  w przypadku:
 • znacznej zmiany cen paliw na rynku,
 • negatywnej oceny jakości paliwa.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI:

 

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 – wzór umowy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Kadłubowska COJP

Wprowadzający: Danuta Marzena Kulesza

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Danuta Marzena Kulesza

Data publikacji: 2016-12-20

Rejestr zmian