Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

AD.262.1.3.2016

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” , którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Władysława Pelca 11 , w którego imieniu działa upoważniony do przeprowadzenia postępowania Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem  ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. (86) 477 02 00 wew.67, adres e-mail: administracja.cojp@wysokomazowiecki.pl , NIP: 7221627184, zaprasza do złożenie oferty na dostawę oleju opałowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Zamawiający przewiduje zakupienie oleju opałowego w ilości 2.000 litrów.

Olej opałowy powinien spełniać  wymagania normowe w zakresie oznaczonych parametrów określonych w odpowiednich świadectwach jakości, stanowiących podstawę dopuszczenia do obrotu.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawca będzie realizował zamówienie w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia telefonicznego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawców prosimy o sporządzenie oferty na formularzu ofertowym – załącznik nr 1, podając cenę jednostkową, podatek VAT procentowo i kwotowo, cenę brutto, procentową wysokość upustu od ceny brutto wraz z  podaniem przeliczonej jego wartości w dniu składania oferty. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy. Jeżeli  oferta została podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w oryginale. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.   

Wykonawca załącza do oferty:

            - zaparafowany przez wykonawcę „ wzór umowy” – załącznik nr 2.

 

4. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 10.00 w Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pok. Nr 41.

 

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę średnia cena brutto wyliczona na podstawie cen podanych przez Wykonawcę za okres od 20 grudnia 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku w PLN 1 litra oleju opałowego, wraz z zastosowaniem stałego wyrażonego w %  upustu od ceny brutto na cały okres sprzedaży.

 

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Wartość % i kwota upustu- (waga kryterium - 100%)

 

7. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem a Wykonawcą zamówienia.

2. Dostawa następować będzie w ilości zgodnej z potrzebami Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

 1. Zapłata za dostawę następować będzie przelewem w terminie 14 dni od przekazania faktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem  zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami sprzedaży u sprzedającego uwzględniającymi upust za 1 litr paliwa, wystawianej po realizacji każdego zamówienia.
 1. Faktury będą wystawiane na Powiat Wysokomazowiecki i jednostkę zgodnie z wykonywanymi przez jednostkę zamówieniami.
 2. Faktury w danych Nabywca będą zawierały:

Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A,

18-200 Wysokie     Mazowieckie,

NIP 722 160 00 38

oraz dane  jednostki:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,

18-200 Wysokie Mazowieckie,  ul. Władysława Pelca 11,

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
 1. do rezygnacji z części zamówienia, ze względu na ograniczenie zużycia przedmiotu zamówienia,
 2. zwiększenia ilości zamówienia, jednak nie więcej niż 50% ilości zamówienia,
 3. możliwość dokonania zakupów od innego dostawcy (w przypadku szczególnie to uzasadniającym),
 4. rozwiązanie umowy w terminie 3 dni od powiadomienia Wykonawcy
  w przypadku:
 • znacznej zmiany cen oleju opałowego na rynku,
 • negatywnej oceny jakości oleju opałowego.

8. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – wzór umowy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Kadłubowska COJP

Wprowadzający: Danuta Marzena Kulesza

Data modyfikacji: 2016-12-29

Opublikował: Danuta Marzena Kulesza

Data publikacji: 2016-12-20

Rejestr zmian